Jak to bylo

10 let úplně jinde
Tahle Perla není úplně první... (pokračování)

Zpráva z Českého Mordoru
Nová Nová Perla vyrostla v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory v trojhraničí Česka, Německa a Polska. Místo leží také mezi přírodními parky, které se rozkládají na území s nejdramatičtější geologickou i lidskou historií Evropy. Stovky milionů let zde zápasily masy hornin s živly na cestě napříč zemskou kůrou a vytvořily tak úchvatnou krajinu Českého a Saského Mordoru. Tento boj ale začaroval lidské kmeny žijící na jeho ztvrdlé skořápce, a ty se pak po staletí přetlačovaly o dlouhé zvrásněné území mezi dvěma velkými úrodnými planinami. A právě zde Nová Perla našla svůj domov v přes sto let starém areálu továrny na nitě – pozůstatku velké vlny německé industrializace, ze které dnes zbylo jen velmi málo. Německé obyvatelstvo a připomínky jeho technické i architektonické modernity smetla poválečná vlna zloby Čechů – odplata za své vyhnání a rozpoutání strašné války. Tento příběh je samozřejmě složitější. Poválečný vývoj pohraničního kraje započal balkánským pleněním spolu s destrukcí připomínek původního obyvatelstva a pokračoval velmi neúspěšným dosídlením nesourodým obyvatelstvem, z něhož málokdo se zde cítí opravdu doma. Pro bezhistoričnost, ve které se noví obyvatelé ocitli, i nedostatek souvislostí s územím na kterém žijí, vracejí mu podvědomě i cíleně feudální ráz. Ruiny počátků modernity jim připadají nepatřičné. Demolice několikrát hrozila i této továrně.

Místo pro umění, vědy a řemesla
Nová Perla se však rozhodla to, co zbylo z továrny Roberta Solomona zachránit a přetvořit celý areál v nezávislý a soběstačný mezinárodní přístav, ráj na zemi. Naše pojetí tvorby je volným pokračováním „velké práce“, prolnutí vzdělanosti, umění, ohleduplnosti a touhy po svobodě. Stejně jako v předchozím projektu Nové Perly ve Vraném nad Vltavou, i zde spojíme tvůrce všech forem vizuálního umění, autory literatury, divadla a filmu, zástupce vybraných vědních oborů i praktických dovedností.

Nezávislost
Nová Perla vznikla z iniciativy nakladatelství Divus a za jeho podpory. Idea tohoto experimentu je výsledkem uvažování, které po několik desetiletí formovalo činnost jeho redakce, jí vydávaných knih, časopisů Divus a Umělec, a mezinárodní sdružení teoretiků a umělců Eastern Alliance. Na těchto iniciativách se podílelo mnoho neobyčejných osobností z oblasti umění, literatury i vědy, kteří vedle své odbornosti vždy kladli důraz na nezávislost tvůrčích, vědeckých a kritických přístupů. Jen tak lze dosáhnout pravdivé zprávy o světě i v té nejabstraktnější a nejpodivnější metafoře.

Soběstačnost
Myšlenka soběstačnosti Nové Perly vychází ze zkušeností jejích zakladatelů. Její základní zdroje pocházejí ze spojení umění, vědy, řemesla a výroby v jednom místě, obklopeném užitkovou i okrasnou zelení. Nová Perla je galerie s obytnými ateliéry a nakladatelství s grafickým studiem, tiskárnou, řemeslnou dílnou, knihkupectvím, restaurací. Je uprostřed zahrady a parku, má tři vlastní zdroje pitné vody. Využívá alternativních obnovitelných zdrojů energie a usiluje o úplnou recyklaci.
V Nové Perle spolupracujeme s okolními iniciativami nebo podniky na principu partnerské výměny a pokrýváme velkou část svých potřeb nefinanční cestou. Snažíme se v okolí šířit přátelství a kolegialitu, protože jen tak může něco dobrého vzniknout a udržet se. Protože pro soběstačnost jsou životně důležité přírodní zdroje, jsme ohleduplní k okolní přírodě a osvětou i aktivní ochranou podporuje místní ekosystém.
Finančním zdrojem chodu Nové Perly jsou příjmy z nakladatelství Divus, kavárny Perla, knihkupectví, pronájmů dílen a ateliérů, prostorů galerie, obytných ateliérů a dalších společných vnitřních i venkovních prostor v době, kdy nejsou využity námi nebo hostujícími tvůrci.

Kosmopolitní
Nová Perla je místem setkávání autorů z celého světa v neobvyklém prostoru uprostřed krásného krajinného biotopu a také stálým, dočasným i bezpečným přístavem pro tvůrce a svobodnou platformou pro prezentaci jejich díla i názorů. O to se stará především mezinárodní okruh spolupracovníků nakladatelství Divus a sdružení Eastern Alliance se zkušenostmi šíření vědy a kultury v mnoha jazycích.

Továrna - Maják
V hlavní a ikonické budově Nové Perly postavené kolem roku 1910, která se svou věží připomíná přímořský zámek s majákem, vznikla galerie, obytné ateliéry a tiskárna. Na místě propojeného přístavku – bývalého ocelového skladu – vyroste brzo velká prosklená zimní zahrada. Do hlavní budovy lze vstupovat východním vchodem z ulice, jižním vchodem přes zimní zahradu a dvěma západními vchody, dveřmi z věže a vraty z tiskárny, ústícími na nádvoří. Návštěvníci i obyvatelé Nové Perly mohou moci také využívat rozlehlou terasu na střeše tovární budovy, bazénu na vrcholku věže vytvořeného z bývalé zásobárny vody a pozorovat úchvatnou krajinu z vyhlídky nad ním.

Kavárna s knihkupectvím
V objektu bývalé prodejny vznikly kavárna s terasou, knihkupectví, knihovna, redakce, studio a dva byty. Základ této části Nové Perly tvoří čtvercová budova postavená v období mezi světovými válkami, přebudovaná v osmdesátých letech na masivní stavbu se sedlovou střechou, ve které byla rozšířena prodejní plocha, obytné podkroví a přibyla velká přípravna s dvěma sklady a zásobovacími rampami. Kavárna nabízí velkou škálu nápojů malých regionálních výrobců a jídel připravovaných z produkce okolních pěstitelů a farmářů. Velká kuchyň je dobře vybavena a vznikají zde vždy čerstvá a zdravá jídla bez použití chemických ingrediencí a procesovaných potravin.
V knihovně a knihkupectví si lze přečíst i zakoupit knihy a časopisy nakladatelství Divus v několika jazycích, knihy dalších vybraných nakladatelství a publikace o kraji s jeho historií.

Redakce nakladatelství Divus vedle svého obvyklého edičního plánu čtvrtletně vydává noviny Perla s kulturním programem galerie, kina, divadla a dalších akcí doprovázených související obrazovou dokumentací, články i výňatky z literatury. Studio Divus vedle prací pro vlastní nakladatelství a tiskárnu poskytuje veškeré nakladatelské, redakční a grafické služby pro veřejnost. Zajišťuje asistenci zájemcům o využití grafické dílny.

Park
Měníme zarostlé ruiny již zbořených budov a jejich okolí v okrasný park. Z místní bažiny vzniklé odtoky ze studní a pramenů vznikne malá vodní plocha s molem. Vysadili jsme nové ovocné stromy a keře. Základem parku budou původní dřeviny a rostliny doplněné o druhy vhodné do zdejšího chladnějšího klimatu. Park se tak zároveň stane malou naučnou botanickou zahradou.

Zahrada
Venkovní zahrada s krytou zimní zahradou Nové Perly jsou důležitými zdroji vlastního ovoce, zeleniny i bylin a velkou podporou soběstačnosti a nezávislosti. Úrodu zpracovává kavárna a přebytky nabízíme okolním zájemcům. I venkovní zahrada využívá původní krajové a odolné plodiny. Naproti tomu zimní zahrada doplní plody, které vyžadují stálé klima.

Zdroje, energie, úspory a bezodpadové hospodaření
Nová Perla má tři zdroje pitné vody. Dvě studny – po jedné v každé budově – a sto padesát metrů hluboký vrt, který plní voda z žulového podloží. K závlahám zahrad používá dešťovou vodu zadrženou v odkrytých i krytých nádržích a vyčištěnou odpadní vodu z mytí při použití neškodných látek.
Stroje Solomonovy továrny byly poháněny především vodou. Ze sofistikovaného systému transmisí, hřídelí a lopatkového kola dnes již nic nezbylo ale masivní náhon stále stojí a zimní průtok vody dostačuje k pohonu nedávno odkrytého korečkového vodního kola o průměru devíti metrů s výkonem několika desítek kilowat. To je dost k osvětlení a vytápění obou objektů na podzim a na jaře i vytápění z padesáti procent v nejchladnějších měsících.
Nová střecha továrny je schopná unést solární panely, a i při minimálním osazení jejich výkon pokryje letní spotřebu osvětlení a čerpadel vody.
V Nové Perle budeme recyklujeme dva typy odpadní vody. Pro tento účel jsou odpady rozděleny do dvou větví – dvou odpadních instalací. První větev shromažďuje vodu znečištěnou při všech druzích kontrolovaného mytí. Kontrolované mytí spočívá v používání lehce rozložitelných čistících prostředků a předpokládá, že jimi jsou vybavena všechna místa mytí a návštěvníci nebo hosté upozorněni na nemožnost používání vlastních chemikálií. Tato odpadní voda je nejprve vedena do splachovacích nádrží toalet a její přebytek do kořenové čističky a následně používána k zavlažování zahrad i parku. Druhá větev bude shromažďovat především vodu z toalet. Tato voda bude čištěna ve vlastní biologické čističce odpadních vod, vyčištěná voda periodicky testována a taktéž požívána k závlahám.
Snažíme se dosáhnout úplného bezodpadového hospodaření, a proto se bráníme přijímání veškerých jednorázových nebo obtížně recyklovatelných obalů. Veškeré výrobky vznikající v Nové Perle nebo jejich obaly jsou na bázi papíru, přírodní textilie, kovu nebo dřeva.

Nová Perla je revolucí příkladu. Uskutečnění vize vyrostlé ze snů, darů a úsilí posledních desetiletí, tisíců hodin dobrovolné práce přátel i sympatizantů.
Nová Perla se nikdy nevzdá.
První Perla
První Perla